1. Kapitel: Foreningens navn og formål
1.1. Foreningens navn er: "Vannadon" og har hjemsted i Køge.
   
1.2. Foreningens formål er:
1.2.1. At varetage medlemmernes interesse gennem bl.a afholdelse/deltagelse i rollespilsarrangementer, spil, undervisning og kurser.
1.2.2. At styrke det lokale samarbejde mellem rollespillere på tværs af regioner og foreninger.
1.2.3. Foreningen er åben for alle der vil melde sig ind og arbejde for foreningens formål. Medlemskabet løber fra 1/1 — 31/12 hvert år, med dispensation til 31/1 ved afstemninger. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen med virkning ved udløbet af måneden, uden refusion af kontingent.
   
2. Kapitel: Foreningens struktur
2.1. Foreningen har følgende interne organer:
2.1.1. Generalforsamlingen
2.1.2. Bestyrelsen
   
2.2. Alle interne organer kan oprette andre organer inden for de kompetencer, der udstikkes af vedtægterne. 
   
2.3. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
   
2.4. Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen.
   
3. Kapitel: Generalforsamling
3.1. Generalforsamlingen træder sammen hvert år i februar, marts eller april. Det nøjagtige tidspunkt fastsættes af bestyrelsen.
3.1.1. Generalforsamlingen skal indkaldes via hjemmeside og evt. sociale medier af bestyrelsen senest fire uger før afholdelsen.
3.1.2. Alle medlemmer har en stemme på generalforsamlingen, herunder også ekstraordinær generalforsamling.
   
3.2. Generalforsamlingen drøfter alle vigtigere spørgsmål af betydning for foreningens virksomhed og kan afkræve foreningens bestyrelse redegørelse for ethvert spørgsmål herom.
3.2.1. Generalforsamlingen afstikker retningslinjer for bestyrelsens arbejde og foreningens øvrige virke.
3.2.2. Der kan stemmes med fuldmagter på generalforsamlingen. Et medlem må kun medbringe og stemme med én fuldmagt.
3.2.3. Afstemninger ved generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, undtaget hvis andet er foreskrevet i vedtægterne. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
3.2.4. Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen. Dette kræver to tredjedele flertal af de fremmødte medlemmer samt indleveret fuldmagter.
3.2.5. Vedtægtsændringsforslag skal være sekretæren i hænde senest ti dage før generalforsamlingen. Disse vedtægtsændringsforslag skal senest en uge før generalforsamlingen meddeles foreningens medlemmer via hjemmesiden.
   
3.3. Dagsordenen til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
3.3.1. Valg af referent.
3.3.2. Valg af dirigent.
3.3.3. Formandens beretning
3.3.4. Foreningens regnskab
3.3.5. Forelæggelse og drøftelse af indkomne forslag, herunder fastlæggelse af medlemskontingentet for det kommende kalenderår.
3.3.6. Valg til bestyrelsen:
3.3.6.1. Lige år er følgende på tvungen valg:
3.3.6.1.1. Formand, jf. 4.1
3.3.6.1.2. 1. bestyrelsesmedlem, jf. 4.3
3.3.6.1.3. 3. bestyrelsesmedlem, jf. 4.5
3.3.6.2. Ulige år er følgende på tvungen valg:
3.3.6.2.1. Kasserer, jf. 4.2
3.3.6.2.2. 2. bestyrelsesmedlem, jf. 4.4
3.3.6.3. Hvert år er følgende på tvungen valg: 
3.3.6.3.1. 1. suppleant til bestyrelsen, jf. 4.6
3.3.6.3.2. 2. suppleant til bestyrelsen, jf. 4.7
3.3.6.3.3. Revisor, jf. 6.1.2
3.3.6.3.4. Revisorsuppleant, jf. 6.1.2
3.3.7. Vedtagelse af eventuelle instrukser til bestyrelsens arbejde i det kommende år.
3.3.8. Eventuelt
   
3.4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens medlemmer eller et simpelt flertal af medlemmerne i bestyrelsen skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af ønsket dagsorden.
3.4.1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest fire uger efter at formanden har modtaget begæringen. Dette sker efter bestemmelser i jf. 3.2.1.
   
4. Kapitel: Valg
4.1. Generalforsamlingen vælger en formand jf 4.9, hvis arbejde er beskrevet jf. 5.2
   
4.2. Generalforsamlingen vælger en kasserer jf.4.9, hvis arbejde er beskrevet jf. 6
   
4.3. Generalforsamlingen vælger 1. bestyrelsesmedlem jf. 4.9, hvis arbejde er beskrevet jf. 5.4
   
4.4. Generalforsamlingen vælger 2. bestyrelsesmedlem jf. 4.9, hvis arbejde er beskrevet jf. 5.4
   
4.5. Generalforsamlingen vælger 3. bestyrelsesmedlem jf. 4.9, hvis arbejde er beskrevet jf. 5.4 .
   
4.6. Generalforsamlingen vælger en 1. suppleant jf.4.9, hvis arbejde er beskrevet jf. 5.1.1
   
4.7. Generalforsamlingen vælger en 2. suppleant jf.4.9, hvis arbejde er beskrevet jf. 5.1.1
   
4.8. Ved personvalg kan benyttes simpel håndsoprækning. Hvis der er én eller flere der kræver det, kan der stemmes med stemmeseddel.
4.8.1. Har to eller flere kandidater opnået lige mange stemmer, og kan ikke alle opnå valg, afholdes en ny valgrunde mellem disse jf.4.9 
4.8.2. Er der efter to afstemningsrunder fortsat to eller flere kandidater, der har lige mange stemmer, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning foretaget af dirigenten i de øvrige medlemmers påsyn.
   
5. Kapitel: Bestyrelsen
5.1. Bestyrelsen består af formand, kasserer, 1. bestyrelsesmedlem, 2. bestyrelsesmedlem, 3. bestyrelsesmedlem, 1. suppleant og 2. suppleant, jf. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 og 4.7.
5.1.1. Afgår formanden i valgperioden, indtræder 1. bestyrelsesmedlem som formand, og 1. suppleant indtræder som 4. bestyrelsesmedlem. Såfremt et af de andre medlemmer af bestyrelsen udtræder, træder 1. suppleant ind og udfylder posten. Såfremt der ikke er en suppleant til at udfylde posten, kan den varetages internt i bestyrelsen.
5.1.2. Alle medlemmer har mulighed for at stille til bestyrelsen, for medlemmer under 16 år, er det medlemmets værge som kan stille op.
   
5.2. Bestyrelsens arbejde ledes af formanden og i dennes fravær af 1. bestyrelsesmedlem.
5.2.1. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
5.2.2. Suppleanter har ikke stemmeret i bestyrelsen.
   
5.3. Bestyrelsen kan med bindende virkning træffe beslutninger på foreningens vegne.
5.3.1. Kassereren og formand tegner foreningen. De har alene adgang til foreningens konti, og er dermed retslig ansvarlig derfor.
5.3.2. Bestyrelsen kan uddele skriftlig fuldmagt til andre end kassereren.
   
5.4. Bestyrelsens medlemmer, 1., 2. og 3., varetager en række faste opgaver, som fordeles internt i bestyrelsens inden for 4 uger af seneste generalforsamling jf. 3.
   
5.4.1. Bestyrelsens medlemmer, 1., 2. og 3., varetager følgende faste opgaver: Ansvarlig for live rollespil i foreningen; ansvarlig for bordrollespil i foreningen; ansvarlig for betalt arbejde, foreningen og dens medlemmer udfører for andre; ansvarlig for medlemsrelationer og -pleje; ansvarlig for generel markedsføring af foreningen og dens arrangementer; ansvarlig for foreningens hjemmeside og Facebook-side (indhold); ansvarlig for tekniske forhold ift. hjemmeside og e-mail; ansvarlig for afholdelse af bestyrelsesmøder; og ansvarlig for referater.
   
5.4.2. Formand, kasserer, 1. suppleant og 2. suppleant kan efter behov og bestyrelsens vurdering tage del i varetagelsen af opgaverne.
   
6. Kapitel: Regnskabspraksis
6.1. Den af generalforsamlingen valgte kasserer fører på bestyrelsens vegne et bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser foreningens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde.
6.1.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
6.1.2. Regnskabet revideres og påtegnes af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange samtlige bilag og dokumentation for kasse- og bankbeholdningen forevist.
   
7. Kapitel: Foreningens ophævelse
7.1. Foreningen kan ophæves ved to tredjedele flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.
7.1.1. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes i henhold til foreningens formål, f.eks. til et almennyttigt formål eller en anden forening i Køge Kommune med samme formål som denne forening. Det fastlægges nærmere af den opløsende generalforsamling og udføres af den generalforsamlingen udpeger hertil.